IRJCS, Volume 9, Issue 08 of August 2022

SPECIAL ISSUE

 

 

S.No

 

Title & Authors Details

 

Paper ID

 

 

01.

 

IMPLEMENTATION AND DESIGN OF EYE SPY ATTENDANCE TRACKER

Authors: Priyanka R, Tushar Vignesh P, Shivashankar M, Vinyas M S, Shreyas M


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.001

 

 

SPAUCS10080

 

02.

 

AGRICULTURE ANALYSIS USING ENSEMBLE LEARNING TECHNIQUES

Authors: Chithra N, Lakshmi V, Monisha R, Muthyanjali A, Sridevi K N


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.002

 

 

SPAUCS10081

 

 

03.

 

AI BASED FARMER’S ASSISTANT

Authors: Ramya R Holla, Thanuja B T, Sahana P, Shreyas M, Sathya Narayana N


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.003

 

 

SPAUCS10082

 

 

 

04.

 

AUTOMATIC FACE MASK DETECTION AND TEMPERATURE SCANNER

Authors: Bhavana. S, H. K. Sandeep Kumar Reddy, Harshita Kulkarni, Kusuma. J


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.004

 

 

SPAUCS10083

 

05.

 

BLOCK CHAIN-BASED BIOMETRIC AUTHENTICATION SCHEME

Authors: Vijaya Lakshmi R, Beri Sasidhar Reddy, Gajjala UmaDiraj Kumar Reddy, Genusugaddala Thirumalesh Yadav, Jeevan Kumar S


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.005

 

 

SPAUCS10084

 

 

 

 

06.

 

DETECTION OF DEPRESSION USING ACOUSTIC AND TREATMENT RESPONSE PREDICTION USING MACHINE LEARNING

Authors: Sravya C, Manjushree.C.V., Pavithra R, Dr.S.Nandagopalan,


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.006

 

 

SPAUCS10085

 

07.

 

DIABETES PREDICTION USING MACHINE LEARNING

Authors: Ajay V, Andrew S Dhas, Anish Sanchith, Chandan K R, B V Vinay


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.007

 

 

SPAUCS10086

 

 

 

08.

 

GLOBAL IMAGE IDENTIFIER

Authors: Bharanidharan C, Jeevan Chandra C, Hitesh Kumar S, Jayasurya s, A Stella


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.08

 

 

SPAUCS10087

 

 

 

09.

 

INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM FOR MONITORING THE EMOTIONAL STATE OF STUDENTS USING AI

Authors: Panchami CR, R Navaratna, Mythili M, Pratham VK, Roddam Susmitha


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.09

 

 

SPAUCS10088

 

10.

 

INFRARED WIRELESS UNDERWATER COMMUNICATION SYSTEM

Authors: Shylesh Palkar R, Sanjay H C Shreyank B Reddy, Pavan H P, Manoj Kumar H


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.10

 

 

 

SPAUCS10089

 

 

 

 

11.

 

 

IRIS RECOGNIZATION USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK

Authors: Syed Faizan, Pooja B, Nayana B L, RanjithaPatil V, Shilpa M.V,


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.11

 

 

 

SPAUCS10090

 

 

 

12.

 

FAKE NEWS DETECTION USING MACHINE LEARNING

Authors: Lakshmi Shree, Navya. K, Revathi M, Sahana K, Trisha R


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.12

 

 

SPAUCS10091

 

 

13.

 

MEGACOSM – DETECTION AND CLASSIFICATION OF ASTRONOMICAL OBJECTS

Authors: B V Vinay, Poonam Bhaskar, Rohan Keshav H, Sirvi Priyanka Hiralal, Vidya P


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.13

 

 

SPAUCS10092

 

 

14.

 

PEER TO PEER MEDIA STREAMING USING CLUSTERS

Authors: Aishwarya Reddy H, Bopanna A P, Deeksha J, Hadwin S Joesph, Manjunatha P B


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.14

 

 

SPAUCS10093

 

 

15.

 

POLYCYSTIC OVARY SYNDROME USING MACHINE LEARNING

Authors: V Babitha, Varun B V, Upendra K, Supreeth A


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.15

 

 

SPAUCS10094

 

 

 

16.

 

 

PREDICTIVE ANALYSIS OF JOB RECRUITMENT USING MACHINE LEARNING APPROACH

Authors: Chandrika Yadav S, Harshitha M, Manisha P, Nida Khanum


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.16

 

 

 

SPAUCS10095

 

 

 

17.

 

 

 

PREDICTIVE ANALYSIS OF SPORTS DATA USING MACHINE LEARNING

Authors: Sathyanarayana N, Anjani Lahoty, Anubhav, Archana S, Dhanush Rao H S


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.17

 

 

 

SPAUCS10096

 

 

18.

 

RAGA DETECTION

Authors: Manjunatha P B, Fathima Nuzhat, Gnanashri K V, Haidery Zehra, Lakshmi Kruthi H K


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.18

 

 

SPAUCS10097

 

 

 

19.

 

RESUME ANALYZER

Authors: Pravesh M.L, Samhita R, Mrs. Mythili M, Suprith S


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.19

 

 

SPAUCS10098

 

 

 

20.

 

REVIEW SPAM DETECTION USING MACHINE LEARNING

Authors: Mrs. A Stella, Deepthi K, Karthik D S, Mohammed Maaz Ahmed, Mohak Pal


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.20

 

 

 

SPAUCS10099

 

 

21.

 

SECRET IMAGE SHARING AND IDENTIFYING FAKE IMAGE USING BLOCK CHAIN

Authors:Harshith P, Kiran Kumar S R, KorniSesidhar Reddy, N Srujan Reddy, Jyothi M


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.21

 

 

SPAUCS10100

 

 

22.

 

SPEECH EMOTION RECOGNITION USING DEEP LEARNING

Authors: Shashidhar Harikant, Rakshitha Prasad, Vijaya Lakshmi R,, Sidhramappa H


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.22

 

 

SPAUCS10101

 

 

23.

 

 

TRAFFIC PREDICTION USING MACHINE LEARNING

Authors: Lakshmi Shree K, Soumya P, Syed Romain, TA Shwetha, Yashaswini R


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.23

 

 

SPAUCS10102

 

 

24.

 

VIDEO SUMMARIZATION

Authors: S Sai Shashank, S Sindhu, Vineeth V, Pranathi C


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.24

 

 

SPAUCS10103

 

25.

 

PREDICTING STOCK MARKET TRENDS USING MACHINE LEARNING AND DEEP LEARNING ALGORITHM

Authors: Ananya Divakar Goudar, Hema K S, Inchara T R, Meghana Kalmat


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.25

 

 

SPAUCS10104

 

 

26.

 

TOMATO LEAF DISEASES PREDICTION

Authors: Mahesh.S, Nagesh Sugur K S, Vishwanath Gowda R


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.26

 

 

SPAUCS10105

 

 

 

27.

 

SMART DETECTION OF DAMAGED ROADS USING MACHINE LEARNING

Authors: Pooja M Shetty, Priya K S, S Shanmukha Priya, Sripriya V, Dr. S. Nandagopalan,


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.27

 

 

SPAUCS10106

 

 

28.

 

HEALTH CARE CHATBOT

Authors: Ayain John, Abhigna G, Adithi K V, Harusha R, Kavya A S


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.28

 

 

SPAUCS10107

 

 

29.

 

IMAGE CHARACTER RECOGNITION USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS

Authors: Prithvi Raj R, Rohith M, Ravichandra A R, Shafien Ulla Khan


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.29

 

 

SPAUCS10108

 

 

 

30.

 

 

STUDENT CAREER GUIDANCE

Authors: Manoj Kumar H, Sufiyan S A, Vinay L, P Abhinav Harsha, Veerendra Reddy


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.30

 

 

 

 

 

SPAUCS10109

 

 

31.

 

LICENSE PLATE DETECTION METHODS BASED ON OPENCV

Authors: Deeksha N, Namitha M R Maiya, S Varsha, Deepashree R


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.31

 

 

SPAUCS10110

 

 

32.

 

VEHICLE VIOLATION DETECTION  SYSTEM USING   MACHINE LEARNING

Authors: Bindu S, Arun Kumar A, Anudeep K, Bindu S


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.32

 

 

SPAUCS10111

 

 

33.

 

WEED DETECTION AND CLASSIFICATION

Authors: K S Sukumar Reddy, Bishan M V, Manikanta Sharma Naik R, Charan Kumar Reddy V


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.33

 

 

SPAUCS10112

 

 

34.

 

SMART IGNITION USING HELMET DETECTION

Authors: Deepak V, Ritesh S, Ayush KP, Dyutin V


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.34

 

 

 

 

SPAUCS10114


 35.


RABBITMQ MICROSERVICE WITH ASP.NET CORE WEB API FOR ASYNC OPERATIONS

Authors: Dr Vikram Narayan More


doi:> https://doi.org/10.26562/irjcs.2022.v0908.35  AUCS10084